sabato 20 dicembre 2008

Sa lege de polìtica linguìstica in Catalùnnia

Pro more de sa cumpetèntzia e de sa passione sua, Sarvadore Serra at bortadu a su sardu sa Lege de polìtica linguìstica de sa Catalùnnia. Est unu documentu de importu mannu pro totu sos chi istimant su sardu, mescamente a dies de oe, cando su guvernu sardu paret bene intentzionadu a aprovare una lege de polìtica linguìstica pro sa Sardigna.

Leghe totu

1 commento:

sardus filius ha detto...

una legge de politica linguistica catalana boltada in Sardu, no cumprendo bene ite impoltu potat tenner', in Saldigna e in Italia, po sos chi istiman' sa limba Sarda. Semus un'atteru sistema giuridicu, politicu e sociale, e italia nos devimus cuntentare de sas legges chi nos promulgat su President''e sa Repubblica chi hat dotadu su Quirinale de una bandela differente da sa ch' est prevista in sa Carta costituzionale de su 1948.
Pro more de sa cumpetenzia e de sa passione sua, Sarvadore Serra hat bortadu in limba una legge de una minorantzia linguistica chi, oltre che esser' tutelada in domo sua, tenet riconnoschimentu finas in Italia (cfr. art. 2 de sa L. 482/1999) ma, sa legge de politica linguistica catalana, inoghe 'alet cantu su paberi de istrazzu. Mi diat a piagher' a cumprender' cal'est "s'importu mannu" chi "sa lege" de Sarvadore Serra tenet (o podet tenner') po sos chi istiman' su Sardu e "sa minorantzia linguistica istorica" chi su Sardu lu faeddat a prescinder' dae sa tutela prevista da sa legge chi su sardu lu tutelat.
Mi diat a piagher' de cumprender' cale importu potat haer', po sos chi istiman' "su Sardu", sa voltura 'e "sa lege de politica linguistica in Catalùnnia", Pintò.., po ischire mancari finamentas comente podet fagher' s'amministrazione regionale a aprovare una "legge de politica linguistica in Sardigna".
Sa Regione, tocat chi calincunu chi tenet titulu l'ispieghet (si no crees a mie dimanda a calesisiat "istudiadu in Legge"), oramai no tenet pius cumpetenzia e si devet adeguare a s'emanazione de su Parlamentu romanu e promulgada da su President''e sa Repubblica "traitore"!!!
Sa Costituzione Pintò.., prevedit duos casos in su cale si podet ponner'su PdR in Istadu de Accusa, unu est "s'alta traitoria", s'atteru est "attentadu a sa Costituzione": Sebera!
Mi dispiaghet a t'iscrier' custas peraulas in limba, Pintò.., pro mor''e s'ufficialidade, mi nde dolet ca est un'iscrier' de folclore (no tenet, no hat, no hat e no podet tenner' perunu valore giuridicu: s'art. 1 de sa L. 482/1999, in cumbinadu cun su ch'est dispostu in s'art. 7 (rafforzadu da s'art. 8 cun cussu laconicu "frimmu istende"), lu disponet e mi cundennat, cun dogni sardu chi giughet unu pagu 'e Cussenzia, a su mundu de sos chi "no sun'"!
Ite importu tenet Sarvadore Serra cun sa lege de politica linguistica anzena boltad'in Sardu, su 'e nos ponner' a crebu?
Mancari custu risultat unu de cussos tribaglios finantziados cun sos fundos de su pianu triennale nou, su ch'hat aprovadu s'Assessore Mongiu pagas dies primu chi feteran' dimiter' su Guvernadore Soru chi nacchi paret chi chelzat ritirare sas dimissiones ch'hat frimmadu su cuntrattu ingrèsu chi l'ilbarratzat de su conflittu de interessu.
Paret chi chelzat ritirare sas dimissiones propriu ca s'est ismentrigadu de presentare sa Legge noa de politica linguistica.
S'impoltu mannu chi podet tenner' sa lege de politica linguistica in catalunnia boltad'in Sardu ti l'hat nadu e ti lu podet torrare, si lu domandas, finas Larentu Pusceddu, chi cuddu die t'hat iscrittu peraulas de oro, chi sun' de meditare seriamente.

Augurendedi bona Pasca, bona fine e mezus cumintzos de annu, ti saludo e mi dispedo cun immutada istima.