domenica 28 dicembre 2008

Lege de polìtica linguìstica de Friuli

Pùblico sa lege de polìtica linguìstica de su Frìuli de ocannu coladu, bortada in sardu dae Sarvadore Serra chi at giai bortadu dae su catalanu sa lege de polìtica linguìstica aprovada dae sa Generalitat in su 1998. Unu letore de custu blog, chi, craru, li torro gràtzias pro s'atentu at tentu ite nàrrere ca sa bortadura l'est parta prena de italianismos. Su beru est chi una lege tenet unu limbàgiu suo chi tenet in contu unu limbàgiu giurìdicu internatzionale e, de cada sorte, europeu.
De custa lege friulana pùblico s'editzione originale in italianu. E s'una lege e s'àtera las amus a pòdere cunfrontare cun cussa sarda chi su guvernu sardu at aprovadu e chi apo a publicare oe etotu.

Leghe totu

Nessun commento: