mercoledì 31 dicembre 2008

Bonu proe pro su 2009

de Larentu Pusceddu

S’annu 2009
bos batat bonu proe
bos batat su triballu
chi duret chena fallu
finas a sa betzesa
siat sa zentilesa
chi cumandet su rude
bos donet sa salude
e-i sa serenidade
versos bellos cantade
in oche e in cuche
pro s’eternu sa luche
distruat s’iscuricore
pro s’eternu s’amore
bincat totu sas gherras
e su mundu fatu a perras
torret derettu intreu
custu s’auguriu meu
pro sa zente de oe
Bonu 2009

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Francu Pilloni scrit:

Grazias, o Larentu, a tui puru comente disigias.
Ma una cositedda: m'hiast a lassai francu de su traballu finzas a beccesa, comenti naras a su de quattru versus?
Po s'edadi, si cumprendit, ma finzas po indi lassai a chini est disoccupau.

larentup@gmail.com ha detto...

S'auguriu, caru Pilloni, no est pro chie su triballu l'an zae, ma proprio pro sos disoccupados a sos cales, penso, lis diat aggradare meda de poder triballare "finas a sa betzesa" ... chena traschias