venerdì 7 novembre 2008

Sa Lsc non mi pracit, ma mancu sa serrada de is Uls

de Francu Pilloni

Caru Zuannefranziscu,
ti scriu poita hapu liggiu su post tuu e cussu de Tore Cubeddu asuba de is Uffizius de sa Lingua Sarda chi funti serrendi apetotu.
Gei scis ca deu no seu po sa LSC; dd'hapu nau e scrittu in donnia occasioni chi hapu pozziu, ma custu no mi portat a essi cuntentu de sa serrada de is Uffizius.
Tore in particulari scrit in modu ammirevuli de custa situazioni, cun is accentus de tragedia grega, cun immaginis suggestivas de ominis chi s'appiccheddant a fatiga costa costa e punta a susu, accapiaus a pari in unu distinu cumunu.
M'hat fattu beni a conca is fueddus de un'amigu candu si fut sciusciada s'Unioni Sovietica: no si donàt paxi ca no sciat a chini ghettai sa curpa ( a parti s'imperialismu, si cumprendit!). A s'acabu hiat concludiu chi hiat sballiau sa Storia e no is cumandantis de sa revoluzioni proletaria.
E sballiànt puru is proletarius, diventaus de sa dì a s'atera cittadinus individualistas, de “massa” chi fuant istetius finzas a su merì primu, datu chi fuant andaus in prazza po acclamai sa controrivoluzioni.
Po mimi custu no est che su cumenzu de is cosas, poita a is cittadinus de Aristanis e de is biddas sa LSC no ddis est mai pracia, ca no ddis appartenit: dd'hanti supportada comenti si supportat una contravvenzioni, candu ddis arribat a domu, ca tanti, mancai grammonisti a boxi arta, nemus ti scurtat.
E Tore ind'hat intendiu de grammoris contras a custa LSC, finzas in Masuddas e in aterus logus, ma totus hanti fattu finta de no intendi, ca sa bia fut tallada de chini prus podiat e de chini ddi parriat chi cumprendiat prus de is aterus.
Est, fadendi is contus, un'imbrunchinu po sa lingua sarda. Asube de custu no inc'est duda peruna.
E un'atera cosa puru st segura: is talebanus de sa LSC no portant origas: no funti comente cuddu rei chi no fut “insensibilis a is prantus chi si pesant de su populu”, ma si cumpurtant cumente meurras chi hant ammascau su lazzu.
Caru Zuannefranziscu, si scit chi su lazzu, hoi o cras, ti cassat su zugu. No ddu podis ammascai in eternu.
Tenidì a contu.

Nessun commento: