martedì 17 agosto 2010

S'ammistura de Bacelli

de Elio
 
Antis de totu, nemus mi pregòntidi ita sardu est custu. Est su sardu cosa mia, su chi nd’apu bodhìu in setant’annus de tribulìa cun lìnguas drivessas. Mescamenti cun s’italianu, ca seus ancora a cèrtus s’unu cun s’atru. Figureussìa cun su gregu, su latinu e, ojamomia, su frantzesu. S’ingresu, anca tocat a dhu sciri, de chi no’ non faid’a biviri.
Donnia di’ in su giornali, de ingresu ndi dhu’ agatu a frasias intreas, e dha tirant a longu puru. Sigumenti seu mandroni e donnia dia prus arrevesciu, non fatz’atru che mi dhui ‘ncatzari po debbàdas. M’iat a costari pagu a piga’i unu faedhariu de i-cussa lingua po cumprendiri de prusu (o de mancu?) su chi megu de ligiri. Mah! Podit essiri chi de immoi innantis mi tochit a dhu fa’i, de chi no’, is novas mi tocat a dhas a ‘scurtari feti in televisioni ma, inguni puru... bonu est crik e mellus est crok.
Bai e cica ita at a’i nau chini m’at agiudau a ndi ‘essìri a i-custu mundu. “Est mascu!”? O puru: “È un maschietto!”? Pagu importantzia tenit. Tantis, sa levadora, si cosa at nau, no’ dh’apu cumprèndia e mancu dh’apu bia. De siguru fia prangendi a ‘rrabiadura. Anca dhu faint puita, aici, incumentzant a torrai sulidu. No’est beru nudha! Esti, ca dhis-i dispraxidi de lassari su logu ‘nsoru, callenti e siguru, po ndi ‘essiri a su frius, in mesu a boxis, a sonus de donnia arratza, a lampiadas de luxi chi pigant a donnia logu e, su chi est peus, po incumentzari a si gherrari sa vida.
Immoi, perou, mi parit doverosu, po chini at a tenniri sa passentzia de sighir’a ligiri, it’est cudh’ “ammisturabacelli” cumenti de tìtulu.
Seu in s’idea de mi ponnir’ a iscriri totu cussu chi mindi benid’ a conca, de siat cosa chi siada. Su bellu esti ca, propriu aiseru, fia ligendi un’articulu in su giornali, innui naràda ca est tropu sa genti chi scridi, ca no’ iscinti prusu innui ponniri totu su paperi imprentau, ca, chini dhu fait po mestieri no’ acudit a ligiri mancu pagu pagu de su chi iat a depiri, ca su ‘mprusu est cosa chi non srebit a nudha e aici sighendu, custa bella musica. E deu, ligendi ligendi, fia totu a un’origa e prus de acordiu non podia abarrai.
E ita si potzu narriri? Dotori Bacelli anca iat fatu sa “mistura” cosa sua po sanari sa genti e deu tengiu s’idea de ammisturai totu su chi mi ‘enit a conca po dh’acabba’i de agiudari sa genti. Dannu non nd’ap’ a fari prus de cantu nd’apat fatu su dotori ca, tantis, is chi ant a ligiri ant’essiri mesu pagus.

3 commenti:

Giuseppe ha detto...

@ Elio

bai 'e circa puita mi seo postu a iscriri 580 fogliusu tuttusu ammestuaraus. Is fueddusu chi narasa mi anti scoraggiau, ci ndiaresessi assumancusu unu chini at a tenniri sa passentzia 'po ddu liggiri?
Perou, scisi ita ti nau: assumancusu mi seu spassiau!
Cun salluri

Giuseppe Mura

elio ha detto...

@ Giuseppe Mura

Eja Peppi, nosu scrieus po nosu, apoi, chini bolit sighiri, sigat.
Abarra sanu.

elio ha detto...

@ Giuseppe Mura

No' apu cumprendiu su scoramentu cosa tua. Deu apu fatu su contu de ponniri coragiu. Tocadhoi ca sigheus, ca no' at a essiri debbadas.
Assumancu cuatru, comenti po Manzoni, gei dhui ant a essiri.