venerdì 13 agosto 2010

Is Gherreris? Totu una loba cun is menir

de Elio

Intrebillesonnu fia stentendumìa, dudosu, cun is “Gherreris” de Mont’ ‘e Prama. Su mengianu nci fua ‘essiu a su chitzi ca Mauru de Ginnu de Norchetu m’iat nau: “Chi ti srebit temata, bai a s’ortu de Caosu e segadindi”. Aici ia fatu. Sa temata fut fata a s’asciuta (sa cosa mellus po fari bannia de macarronis) ca dh’iat abbandonada po su impenniu de is bingias, po mori de sa peronospora ca iat incumentzau a fari dannu.
Mauru, s’ortallitzia, no dha sighit prus che a prima, ca po prim’atividadi s’est postu a fari su bingiateri po no isciu e cant’etaras de bingias, ma est meda etotu… a parti is istudius de archeologia e mescamenti de  archeoastronomia.
Andendi andendi, su merì innantis, po andar’ a biri su logu e poita dhui teniat puru cosa de fai in su impiantu de acuadura, m'iat contau ita ndi pensàda professor Rendeli de is istatuas de Mont’ ‘e Prama, aici comenti dh’iat intendiu in-d una cunferentzia in Ghilartza.
Comenti fua narendu, a ora de meigamba, mi nci funti calaus is ogus, orus orus de su Sinis. Candu, tapudhi, e non si ndi torrat a presentari Nuraci? Fut totu bell’ e anniedhigau de su soli, a narriri sa beridadi biancu che-i su lati non fudi stau mai, ma si bidiat ca de is ferias dhi fut torrau fatu a nou.
“Salludi!” Mi faidi, “Biva.” dhi fatzu ‘eu. “Ah, ca seis una bell’ arratza!” – “E poita, it’est sutzediu?” dhi domandu. “Non t’est abbastau su chi t’apu nau s’atra ‘orta e su chi t’at nau, apoi, fintzas-e Meniriu?” (Meniriu? Cuddu m’iat nau ca dhi narànta Menir. Comenti cambiant is nominis andendi su tempus. Nd’apa a depiri chistionari a Gigi Sanna.)
In s'intri, cudha pantuma sighiada: “Cussu Meniriu puru, mancari siat unu pagu rozixedhu, is cosas dh’asa scidi, e cumenti. Non ti ndi ses acatau ca is “Gherreris”, comenti dhus itzerriais bosatrus, funti totu a una loba cun is istatuas menir (sempri a moda ‘osta)? Is chi nci iaus postu sighi sighi a is lacanas de Sarcidanu, Mandrolisai, Barigadu e aici andendi, a guardia de is terras nostas, candu genti noa e istrangia ndi fuat arribendu de donnia punta a sindi pigai su nostu?  Mi fait arriri cudhu chi nd’at bogau is istatuedhas cinesas de axridha. Su servitziu fut su propriu, ma nosu is cosas dhas fatzaius po durari, e non fiant che is frascedhus de Nuradha chi, a frotza de andar’a funtana si faint in centumilla e un’arrogu. Perou, a su chi biu, bosatrus puru das eis arridusias giai giai a arrogalla. Segundu a chini capitànta in manus nci dh’iant acabada a perda de prenniri. ”
Non ci arrennescìa a dhi parar’ obias, ca fud’a boxis e amaniciadas, andendi e torrendi a passus longus, totu bistiu a prafalliotus de donnia colori ca mi pariat una pupusa o una malapiga.
“Custa ‘orta su strangiu arrapinniadori fut arribendindi de part’ ‘e mari, de malu ‘entu, e nosu fiaus malacadius meda. Eh, tempus prima, non sidh’iant essiri assuntada a sindi ‘enniri a domu a fari s’arrafarrafa. Chi Deu bolidi, tandusu, fiaus nosu a dhis fari su propriu giogu, in domu ‘ntzoru.”
Beneditu!! – Fia pentzendi tra sei miu – Ita chi ndi torràda in dis de oi, bai e cica ita totu nd’iat a pesari po parari codhu a su chi megant de si fari imoi a nosu, sprenosu cument’ e’i.
“Ita podiaus fari, arridusius a nudha dopu su disastru chi sinci fud’arrutu a pitzus? S’urtima spera fudi chi i mannus nostus nd’essant torraus in frotzas che una ‘orta. Abeta abeta, a cancunu ndi dh’est bennia s’idea de dhus torrar’a fari in perda e de dhus ponniri a guardia de is lacanas. Is Mannus nostus.”
E gei ndi tenia duas domanda de dhi fari. Fia po incumentzari, ca si fut citiu pagu pagu po torrai sulidu, e non mi ndi scidant is campanas tochendi a cresia? Fiant is cincu e mesu e adiu Nuraci.
M’atacu a su computer e nci arrutzu in pitzus de su chi at iscritu professor Rendeli de su tempus de is istatuas e de cumenti totu dhas anta fatas e su chi at architetau Laner arrispundendidhi: ca imprefinis no ha nau nudha, ca nudha podiat narriri.   

11 commenti:

Archeologia Nuragica ha detto...

salludi Efisiu ,
sa prossima borta chi decidusi de attopiai a Norace, ti cumbidu a binu inveci che a tematas!
A Parti is brullas , cica de di fai narri de i innui benniada su chi adi fattu is monti pramas

elio ha detto...

Oh Mauru, po fari istrupius che-a i-cussus, a su chi ndi narat s'amigu tuu architetu, it' abbisongiu nci fudi de ndi fai 'enniri su maistu de Ninive o de Babillonnia, ca est coment' a narriri de su corru de sa fruca?

Archeologia Nuragica ha detto...

dimandasiddu a norace!!!

Anonimo ha detto...
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
elio ha detto...

E ita seus gioghendi a su gioghitu cinesu de su pinghipongu?
Sa dimanda ti dh'at posta Nuraci a tui. Giai chi s'amigu tuu, architetu, arrexonendi de is istatuas de Mont' 'e Prama, scridi: "...a mio giudizio di infimo valore artistico, statici, senza plastica scultorea... denunciano all'oggi grandissima incertezza costruttiva..."
"E po fari una cagada aici, preguntat Nuraci,nci fut abbisangiu de ndi tragari fintzas a innoi,de su corru de sa furca de s'Assiria, maistus arregalaus che prendas nodias? Non nd'iat innoi de picaparderis?"

Marco Pinna ha detto...

@elio

No c'ia bolli tirai a carrosiu in sa chistioni, ma ....., bistu ca fustei legada cun custu "Norace" e bosatrus si portais beni, si dd'iada pregontai una cosa?

Sun'casu fessidi ca giai, prgontididdi de parti mia chi esti su mattessi "Norax" de "Nure-Menorca" chi, naranta, aiada fundau "Nora" in oru e in carreba de "Pula".

Su chi mi giadi a crei chi siada issu esti ca in "Menorca-Nure", de innui naranta n'di fiada beniu "Norax", ddu'esti unu furriadroxu antigu chi ddi naranta "Pula".

A ddus'iscurtai custus contus: "Norax-Norace" de "Menorca" (oindì si narada gasi)chi ddi naraianta "Nure" in s'antighidadi, innui ddu' esti unu furriadroxu antigu chi ddu tzerrianta "Pula"......., e "Nora" e "Pula" (logus antigus) teneus in d'una carreba de Sardinnia .....

Bho-bhò ..., e ita tottu ddu'adessi de berus in custus contus de forredda.

Cun saludi.

elio ha detto...

@ Marco Pinna
Marchixedhu (mi nc'est bessiu aici, at a essiri ca mi naras a "fustei"), si apu cumprendiu beni, ses narendumia ca in cuss'isula de is Balearis chi una 'orta dhi naranta Nure, dhui at unu furriadroxu antigu chi dhi nanta Pula.
Bai e cica candu s'at a torrai a biri Nuraci. No isciu si fatzat de conca sua o si dhu apat ateri chi dhu cumandat. Abarra trancuillu ca dhu pregontu si capìtada.
Po "is contus de forredha", totu su chi ti potzu narriri est ca est comenti su giogu chi faiant is piciochedhus candu no nci aiat ancora televisioni. Setzius a fiotu, s'unu a su su costau de s'atru, su primu naraiat, a iscusi a iscusi, una cosa a s'origa de su segundu chi dha depiat arripitiri a sia de tresi, e aici finas a s'urtimu. Su spassiu fudi a intendiri ita ndi bessiat in cabudu.
Aici funti "is contus" chi fiaus narendu innantis: partius bai e cica candu e de innui, funti arribaus finas a nosu e pagu ndi cumprendeus. Po ndi spodhiai sa madassa, a bortas, nci 'olit genti spibilla che a tui chi s'ind'acatidi de cumenti is cosas, de unu capudu a s'atru, mancar'a istresiu, s'acapinti s'una cun s'atra.
Abarra sanu.

Marco Pinna ha detto...

@elio

Si ddu cheridi ddi naru de "tuisi", su "fustei" esti pro s'arrispettu (aicci m'anti imparu fintzas de pitticcheddu).

Torrendi a sa curiosidadi chi m'accausiondada in su contu de "nure"-"norax", "nora"-"pula" ei custas isulas "menorca, mallorca" chi cun is "pitiusas" (formentera cun ibiza) ddis naranta "baleares" (fetti custu fueddu m'arregordada "balari" arremonau in conus'antigusu de is romanus "de-roma"), ddoi seu fertu chirchendi de cumprendi cunc'una cosa in prusu asuba de custus "shardana" e "popoli del mare" chi naranta.

Sigumenti de su chi iscrinti in custu cherru si n'di cumprendit pagu (a bortas nudda), appu cumenzau a circai litteradura de "maistus-scorrovunadoris de teulacciu antigu" (archeologus cheria narri), cara a bentu estu, in terra mann'e ponenti (Ispannia chi no si fessidi cumpredndiu su logu), giustu pro indendi un'antra boghi.

Tzandu, su calculadori m'in ci'ha portau in cussa carreba narandumia:

liggi innoi "La cultura talayòtica - una sociedad de la edad del hierro en la periferia de la colonizaciòn fenicia" - Vìctor M. Guerrero Ayuso, Manuel Calvo Trias, Bartomeu Salvà Simonet;

innoi "El proceso constructivo de un edificio de la edad del bronce en menorca. El caso de Son Marcer de Baix (ferreries, Menorca)-Emili Garcia Amenegual;

innoi "La marina de la Cerdeña nuràgica"-Vìctor M. Guerrero Ayuso;

e innoi puru "¿Pueblos del mar en la cultura talayòtica? Un estado de la cuestiòn"-Bartomeu Salvà Simonet.

Amittu ca no appu acabbau de liggi tottu, ma su chi m'ispantada, a parti de atras cosas meda, funtis is nominis de is carrebas de custus logus e asuba de tottu is nominis de is furriadroxus antigus.
A parti is chia appu giai arremonau ligiada custus: "Sa punta de sa dent", "Sa naveta des tudons", "Sa Morisca", "Sa tanca", "Sa caleta" e no m'arregodu de cali aterus.

Mi parridi de arremonai logus de carrebas nostas.

elio ha detto...

@ Marco Pinna

Eja Marcu, apodera perou una cosa: aragonesus, catalanus e ispagnolus si nci funti stentaus po trexentus annus, a is partis nostras' e arrescìus de fuedhada nd'anti lassau meda.
Candu perou si tratada de nominis de logus e, a su chi nanta, antigus meda, chi torrant apari s'unu cun s'atru, innoi, anca ses nendu tui e in atrus logus puru,tandu tocat a donai a cura e prusu e prusu.

Marco Pinna ha detto...

@elio

Ddu sentu, s'arrexonamentu dd'eis cumentzau cun Norace, preguntendisì de cali "corr'e furca" nd'antessi moviusu is maistus de perda chi anti arrappiccau is giangallois de Monti Pramm'e Sinis ...., e deu ci dd'appu tirau a ischì de cali "corr'e furca" nd'adessi moviu issu.

Berus es'puru ca iada a toccai a si pregontai: ma de cali "corr'e furca" n'di funti moviusu is chi ddus'anti arrogaus?

Acciungiu un'antra cosa fetti in contu de s'era de "los conquistadores", aragonesus, catalanus e ispanniolus, est beru ca si funti stentausu tres seculus e cuncuna cosa in su fueddai dd'anti lassau seguru.

Esti beru puru ca litteradura de su fueddai cosa in s'oru de intzaras sind'agattada.

Cumenti esti beru ca litteradura de intzaras sind'agattada puru cosa nosta. Po nd'arremonai una, s'urtima "carta de logu" promulgada de Elianora de Arbarè, nantis de sa conquista aragonesa.

No conoscu beni is fueddadas catalanas, iscu ca su chi fueddanta in Barcelona esti difanenti de su chi fueddanta in Valencia, cumenti esti difanenti de su chi fueddanta in is balearis e fintzas de su chi fueddanta in Andorra. Cumenti su sardu e tottu in pagus fueddus.

In sa litteradura sarda antiga, nantis de sa conquista, s'articulu "sa" ddu fueddànta cumenti du fueddaus oindì.

In sa litteradura catalana, cumenti in cussa ispanniola, s'articulu "la" ddu fueddànta cumenti ddu fueddanta oindì.

A su chi appu cumprendiu, in su catalanu chi fueddanta in is balearis, o a su mancu is nominis de logus, su "la" catalanu e ispanniolu ddu naranta "sa" cumenti ddu naraus nosu in sardinnia.

Bho-bò, mi giaid'a crei ca unu pagu de su fueddai "in comunela" cun is "balari" esti cosa prus'antiga de sa "conquista".

Adiosu

elio ha detto...

@ Marco Pinna

A conca mia, su de importu mannu iat a essiri a isciri comenti totu fut su Mediterraneu candu ghiàciu e nie amantantanta totu su continenti europeu in sa chi nanta s'urtima glaciazioni. Comenti fut su tempus, tandu? A su chi parit, sa grandu strasura frida at incumentzau a s'iscallari a giru de deximill'annus a immoi. In antis comenti giràt sa genti in logus prus liberus de i-cussu ierru a totora? S'acrocuru sardu-corsicanu s'acapiada a is Balearis? E is Balares chi nanta, fu genti chi teniat a ita fari cun cussas chi immoi funt isulas po contu insoru? E ita lingua chistionanta? Eh, a Noraci at a tocai a dhu sprecullitai comenti si spetada. Tocat a dhi fai is preguntas giustas e a cumprendiri su chi arrispundidi.
Toca, Marcu, ndeus a torrari a chistionari.