lunedì 25 ottobre 2010

Prèmiu Deledda: non petzi provintzialismu

Una ispètzia de editoriale in forma de vìdeo. Pro su prèmiu Deledda, b'at finas una intervista cun Limbas & Natziones

3 commenti:

larentup@gmail.com ha detto...

Pro nois iscrittores in limba sarda su tempus est firmu. Sas rispostas bellas chi as dadu a
s' intervista chi t'at fatu Diegu, sun uguales a sas chi aias apidu dadu in su 76, cando nos semus connottos e amus comintzadu in pare sa batalla pro sa limba. Jeo in custu momentu prus che bideas pro andare a dainantis, juco su coro prenu de fele. Su chi podimus facher, nessi pro sos tempos benidores est a iscrier. Fortzis est s'unica cosa chi ischimus facher.

zuannefrantziscu ha detto...

Dae Michele Podda

Custu prèmiu est de balia manna; primu primu ca est pro unu libru iscritu in sardu, e in prus ca chistionat de archeolozia sarda, de s'istòria e de sas raighinas nostras. Ma puru ca bogat a campu sas intrannas malas de cuddos chi, pro cumbèniu insoro, ghetan a terra a nois e faghen su chi non tocat.
A donzi modu, a nd'iscrier àteros medas, in sardu, unu sardu a distintu, chi si cumprendat bene puru
chene bi ponner allegas italianas in mesu, e chi sigat su narrer a sa moda 'e sos mannos.
Ateros annos!

Giorgio Cannas ha detto...

Saludi Zuanni,appu liggiu e ascuttau s'intervista a rai Sardegna po su riconoscimentu chi ti sesi meritau. Po su Sardu e po su chi naras in s'opera.
Bellu fotti.
G. Cannas