giovedì 21 ottobre 2010

Is amaretus sardus cun mèndula portoghesa

de Giampaolo Pisu


Su trigu Ariseu oi e cras” cun petza meda a coi in su cumbénniu de sa Pro Loco de Sàrdara. Totu is interbentus asuba de su stadu de su cumpartu agroalimentari funt stétius a una boxi feti sententziendi sa crisi arrorosa chi no si lassat scerai “su cras” in su setori.
Siendas tropu piticas chi no baliant sa cuncurréntzia. Lentesa de sa burocratzia. Speculadoris chi ndi faint arrui is prétzius. Strapoderi de is industrialis faci a is produsidoris. Apróciu sballiau de sa polítiga a unu cumpartu malàdiu de assistentzialismu. Responsabbilidadi manna de is assótzius de categoria. Unu cumpartu chi oi contat pagu in su PIL sardu mancai su primori de s’ambienti. Fadeus amaretus cun méndula portoghesa, sartitzu cun petza olandesa, pasta cun trigu russu… Mancai produsidoris de is mellus ollus de olia de s’Itàlia, su 90% de su chi spaciaus est extra-comunidàriu e no vírgini de Sardigna. Parti manna de su pisci benit de foras (ma no teneus su mari totu aingíriu-aingíriu nostu?). Proceddus chi benint de su Portogallu fatus passai po sardus.

4 commenti:

elio ha detto...

Su fatt'esti ca tocat a scioberai. Su chi ses nendi, Giampaulu, tenid abbisongiu, po ndi bessiri a pillu, de si ndi scaresci totu, ma totu perou, sa vida che eus fatu finas a imoi. No' abbastada a nai "oi ita mi fatzu a po prandiri", su prangiu, tocat a si dhu fai e no' e' sa propriu cosa a si fai unu minestroni de gentilla o "le sottilette kraft". As biu cumenti sa genti suncurrit de donnia logu candu si fait sa "sagra" de is malloreddus, de is culixonis, de sa panada, de is sitzigorrus e de donnia atra cosa? De inguni non ndi besseus, s'incrasi eus a essi un'atra borta in su "centru cummerciali" a comporai "il pollo Amadori" o su minestroni findus, ca tocat a curri e tempus de si stentai in cuxina non nci nd'at prusu. Custu non balit feti po su papai, balit po donni' atra cosa: costat prus pagu e dhu faint totus. Chi fessit a sceberai feti su bellu bellu de is cosas e a nd'arrefudai su malu, benesantus, ma non faidi: bonu e malu, bellu e leggiu, funti acapiaus a istrintu. Custa esti sa modernidadi e ia bolli biri chini dhi nà ca no'.
Fortzis seus paghendudidha unu pagu a caru.

Giuseppe ha detto...

@ Giampaolo Pisu - Elio

totu berusu su chi seisi narendu pro sa produzioni sarda e sa modernidadi chi obbligara a comprai su prangiu prontu poita tempus de si stentai in cuxina non nci nd'at prusu.
Ma sa genti curriri de donnia logu a sa "sagra" de is malloreddus, de is culixonis, de sa panada, de is sitzigorrus poita esti gratis e is cosasa nostrasa funti prusu carasa de cussasa allenasa.
Poita su dinai sprecau pro finanziai is sagrasa no ddu spendeusu pro abasciai is prezziusu in su mercau?

Giuseppe Mura

Pàulu Pisu ha detto...

Saludi Elio.
A sa mesa tunda no ant nau ca innoi in Sardigna depeus tenni unu sistema autàrchicu. Ma de unu sistema aici a cussu chi teneus imoi anca spaciaus sceti su 20% de su chi produseus ge mi parrint chi nci ndi passit. Certu oi teneus totus pressi e po mori de custa sacrificaus sa bonesa de sa cosa de papai e is gustus. De su restu is gustus funt unu fatu culturali puru asinuncas no iaus a cumprendi poita in certas tribbús primitivas si papant arrangiolus de sa genia "vedove nere-tarantola" cumenti e chi siant sa mellus cosa, o nosu ca si papaus is sitzigorrus.
Cantu de nosu candu bandat in d-unu supermercau tenint sa cusciéntzia de sceberai a paridadi de prétziu e calidadi presumia una cosa sarda? Nci funt in prus costumus alimentaris chi si nci ant stichiu a marolla in sa conca nosta, po unu fatu culturali impostu prus de totu de su sistema (tv - scola...). Cali est su druci de Pasca Manna? Sa pàrdula calincunu m'at a arrespundi; sbagliau! Imoi est sa "columba", bastat a castiai is carrellus de sa spesa a su véspuru de cussa festa. Po Paschixedda est bessiu su panetoni, giai de diora puru. S'ant cumbintu ca is drucis funt cussus e chi no ddu agatas in sa mesa no parrit mancu festa! Labai cumenti custu fatu culturali si furriat a fatu económicu. Candu a su véspuru de is festas arremonadas sa maista sceberat su contixeddu de ligi in classi, ita pensais chi si papint a càbude cena"la famigliuola tutta raccolta attorno al tavolo piena di fede cristiana", una pàrdula? Balla ca nou!

Própiu ariseu apu biu in Santuéngiu (San Gavino) unu manifestu chi narat de papai e sceberai cosa sarda. Deu aciúngiu ca custu si podit fai a paridadi de cunditzionis, cun su giustu echilíbbriu prétziu/calidadi. Ddu scideus ca bortas medas sa cosa sarda costat de prus, ma no sempri. Su reggianu costat de prus de su casu de brebei e sa Coca cola de prus de sa strocidura fata de sa Siete Fuentes.

A dónnia manera po podi apillonai unu messàgiu diaici depit agatau terra beni trabballada, sa terra de sa cuscientzia nosta bollu nai.

Ellus s'obbietivu, sa tenta de is prodúsius nostus depit essi su parastàgiu de su supermercau e no su banghitu in sa "sagra de sa matafaua"

Ascurtaisidda su vídeu n° 13 e 14 anca fueddat su presidenti de sa camera de cumérciu de Casteddu, G.Carlu Deidda. Durat 10 minutus ma ndi ballit diaveras sa pena po cumprendi unas cantu cosas chi si podint fai.

A dónnia modu chi no boleus sparessi prus de cussu chi seus giai sparéssius tocat a fai calincuna cosa!

Pàulu
p

Pàulu Pisu ha detto...

Po Giuseppe.

Is sagras bandant beni ca s’amostant e s’arregordant ca esistit su mandiari nostu puru. Giai custu est un’arresurtau. Giai de unus cantu annus funt (seus) fadendi pagai puru sa cosa de papai e bufai cumbidada a is sagras. Certu is spesas no ndi ddas torraus mai poita ca tocat a cunsiderai is costus de pubblicidadi, su spréviu cun is sonadoris, ecc. (chena de contai su trabballu sempri a gratis de is apariciadoris). Certu sa dii infatu a sa festa totus torrant a su supermercau a comporai e ingunis is cosas nostas ddoi funt pagu. Est berus bortas medas costant de prus. A bortas is cosas nostas funt mellus, prus saboridas. A dónnia modu tocat chi su prodúsiu siat certificau. Totus is prodúsius no sceti su nostu. Boleus sciri de innoi benit, cumenti est fatu e innoi est cunfetzionau. Agoa unu sceberat cunfroma a su dinai chi podit spendi. S'ollu de olia chi bendint in is supermercaus, su de 4/5 € tocat a ddu scriri ita portat e de cantu annus est fatu, de seguru mancu assimbillat a s'ollu extra-vírgini, chi connoscit s'ollu bellu acostumat a no nci ndi podi mancu calai de cussa cosa...
Certu nosu no podeus cumpeti cun Cina, Viet Nam, in custu casu sceti una polítiga protetzionística podit funtzionai. No eus a pretendi de trabballai cumenti trabballant in cussus logus speraus!
Cumentisiollat chi siat seus fadendi a càmbias: is atrus si bendint is cosas e nosu ddis torraus fillus nostus chi sempri de prus funt disterrendi po disisperu...