venerdì 17 luglio 2009

Sena normas, sa limba sarda si nche morit

A pensare chi bi siat isperu pro sa limba sarda sena règulas e sena ufitzialidade, est comente a nàrrere chi unu o una si podant coiuvare sena partner. Craru, si podet ma no est unu coiuviu, est un’àtera cosa. E una die o s’àtera, unu s’abizat chi – comente menetaiant sos cunfessores – s’est faghende turpu.
Narende chi sa limba est fundamentu de s’identidade, su 90 pro chentu de sardos chi gasi at naradu a sos chircadores de sas Universidades sardas custu cheret: su sardu (e su gadduresu, su tataresu, su tabarchinu, s’aligheresesu) cherent amparados. Ca si morint custas limbas si nche morit s’identidade sarda.
Comente si podent amparare sas limbas si su sardu paris cun su gadduresu, su tabarchinu, su tataresu e su cadalanu de S’Alighera si lassant a benefìtziu de natura? O pejus innorende su chi in trint’annos s’est fatu? Comente sos babos e sas mamas e sos fizos podent pònnere fronte a una sienda culturale istranza chi in s’amparu de sa limba istranza bi ponet dinare e podere, giornales e televisiones, iscola e universidade, esertzitu e leze?

Sighi a lègere

19 commenti:

larentup@gmail.com ha detto...

Caru Administrator, a su chi as iscrittu tue non b'at nudda de azunghere. Unu cunsizu, pro coerentzia tua, ponedi unu zistris diversu, in sardu pro piachere... Larentu

zuannefrantziscu ha detto...

No est unu zistru meu, Lare', est de cussu buzinu de su carculadore. Ma as a bìere chi lu domo

Anonimo ha detto...

Fracu Pilloni scrit:

O ZFP,
ti ddu nau chene ironia, no ti dda pighisti a mali, ma su chi has nau m'hat regordau is predicas de is Corantoras: praxilis, cummoventis, t'accavannant de unu mantu de timori de Deus, faint zeurriri in su coru bonus propositus de vida, ma ...
Su fattu stait chi, comenti ponit pei in prazza de cresia, torrat sulidu e t'acatas chi su mantu dd'has lassau in cresia, sa menti s'est liberada ... totu comente primu, la'!
Cantu a is dimostrazionis chi su computer de Bolognesi fait a solu a solu, mi parrit chi calincunu si siat acatau chi hapat cambiau programma. Liggiu has in sa lista d Berlinu?
Toccat a fai attenzioni chi no abarristi cun is origas in manus, ca su crabu s'est fuiu.
Sempri cuntentu de ti liggi, finzas candu fueddas comente don Chisciotte.
Ma ita ses circhendu attendenti?
Deu sa panza dda portu giai...

Francu

zfrantziscu ha detto...

O Francu,
deo puru so semper cuntentu de ti lèghere. Mi càpitat cun chie nd'ischit a manigiare sa pinna (e/o unu programma de iscritura). A bias semus de acordu, su prus de sa bias nono, ma su praghere est semper su matessi.
Però, abarra seguru, non fatzo òpera de proselitismu nen chirco atendentes, mancari unu che a tie mi diat aggradare de lu tènnere. Mancu tue, penso as a pretèndere de mi cumbìnchere in sa gherra tua contra a una limba ufitziale: dias èssere che a unu pride chi cheret arrolare un'ateu (e a s'imbesse).
Deo naro su chi penso, tue su chi pensas. Si tue pensas chi Bolognesi no apat mustradu su chi penso deo, passèntzia, no amus a iscontzare s'amighèntzia pro custu.
Fido petzi chi sa polìtica tèngiat sa capatzidade de fàghere un'issèperu: si dat resone a mie l'as a gherrare, si càpitat s'imbesse l'apo a gherrare deo. Gasi andat su mundu.

Anonimo ha detto...

Saludi ZFP

De cumenti scris parrit ca is Sardaresus, o is campidanesus prus in generali, no bollant arrègulas e ne ufitzialidadi de língua. Bastat a castiai beni cumenti seu scriendi po biri ca no est certu sardaresu su chi seu lassendu cun sa pinna (eletrónica mancai). Cumenti bis scriu "biri" e no "bí" cumenti naraus no sceti in bidda mia ma pofintzas in giai totu su campidanu ocidentali chi est seguramenti sa barianti de sardu campidanesu, e duncas de totu su sardu, prus spainau de Sardínnia. Scriu puru "sardu" e "sardaresu" e no "sadru" e "sadraresu" cumenti calincuna borta incapitat de nai, duncas sena de metatesi. Deu, ma no sceti deu, eus gia sacrificau medas piessignus de sa fueddada nosta in su scritu. Scideus beni ca "meloni", "meboi/maboi", "me'oi" funt su própiu fueddu e de conseguéntzia si cumportaus. Deu seu dispostu puru a fai unu sfortzu ancora prus mannu e arrenuntziai a àterus piessignus de sa fueddada mia, su chi bollu e chi sa "lingua comuna" dd'intenda diaveras comuna, mesana, baricéntrica faci a totu is variantis de sardu. Chi Logudoresu/nugoresu e campidanesu (o sardu meridionali e setentrionali) si depint cojai bollu chi su fillu siat a s'érgiu/erxu ma in sa sustàntzia puru, reconnoscíbili cumenti de fillu de ambaduus: babbu e mama e no unu fillu de bagassa o burdu. Própiu dii innanti apu incumentzau a mi castiai sa grammàtiga de M. Puddu chi est scrita in sa barianti de Samugheu (o comuncas sa de is biddas ASOS Atzara, Samugheo, Ortueri... ), a una primu castiada no dd'agatu tropu atesu a sa fueddada de domu mia, mancai diferéntzias nd'apat medas e no pagus. Certu, sempri a una primu castiada, no est diferenti meda de sa LSC chi no po su sistema verbali e su fatu chi manixit is/ddu-a etc. e no sos/sas li/lis lu/li, etc.
Ma incapas, po imoi est mellus a tenni duus standard unu po su logudoresu/nugoresu e s'àteru po su campidanesu, standards chi tèngiant in su scritu, ortografia, su prus de is cosas in comunu, e a su própiu tempus incumentzai a fraigai diaveras una língua de mesania, biu ca deu creu chi siat sa língua chi depat serbiri a is sardus e no a s'imbressi. Oi su prus de is sardus no ndi scint nudda de chistionis linguísticas ca nudda is médius de comunicadura ddis faint sciri, e duncas partiri sceti cun d-una varianti única ufitziali incapas iat a fai de manera a is medas nemigus de su sardu de ddu menispretziai, cumenti eus gia biu po sa LSC ca dd'ant móviu críticas puru po cosas chi no depiant. Ma custu est sceti unu pensamentu o una timoria cosa mia.

Cun amigàntzia

Pàulu Pisu

zuannefrantziscu ha detto...

Pàulu Pisu salude
Una pàia de cussideros. Su primu: deo puru, che a tie, apo sa timoria chi su fràigu de una limba ufitziale potzat partire sos sardos. Su segundu: unu contu est a bìere sa limba ufitziale, o s’istandard, comente chi siat unu manteddu chi totu cugùgiat e totu istighit e àteru contu est a la bìere comente un’intrizu chi est cugugiadu e pintulinadu dae sos limbàgios sardos.
Sa timoria b’est e b’at a èssere semper, cale si siat issèberu sa polìtica fatzat. Ca, in custu penso semus de acordu: s’issèberu est petzi polìticu: Soru l’at fatu cun sa Lsc, m’àuguro chi Capellacci lu mantenzat, cambiende su chi s’esperimentatzione fata custos annos proponet. Tue naras chi ti paret mègius, comente limba comuna, su limbàgiu de Samugheo. Si podet dare chi custu bèngiat a pitzos e chi su limbàgiu de Atzara (su prus acurtzu a sa Lsc) siat cunsideradu prus pagu bonu, mancari Samugheo e Atzara siant lacanàrgios.
Ma tue pensas a beru chi custu càmbiu de issèberu cuntentet prus gente se s’àteru? Chi, chèrgio nàrrere, non si torret a pesare sa matessi cuntierra de oe? Mancu si un’istandard est fatu mesturende totu sos limbàgios de Sardigna (unu mostre) totu amus a èssere de acordu: su pro chentu de laconesu est prus de s’orgolesu, mancari sos orgolesos sunt prus de sos laconesos. E a su marmiddesu cantu li tocat in su “campidanesu”? E galu, ite c’at a cunsiderare, sa gente chi abitat una regione sarda o sa cantidade de persones chi faeddant su sardu?
Deo pòngio aficu in sos istùdios fatos dae Roberto Bolognesi chi nemos, finas a como, at cuntestadu, impreende su matessi rigore issientìficu. Custos istùdios mustrant duas cosas de bundu: non b’esistit una làcana chi partit sos limbàgios de capu de susu dae cussos de cabu de giosso; sa diferèntzia chi b’at intre su limbàgiu de Sèneghe e su de Orune (28,93%) est prus minore de sa chi b’at intre su limbàgiu de Sèneghe e su de Santu Giuanni Suèrgiu.
Si carchi àteru istudiosu de gabale nos mustrat, torro a nàrrere, cun su matessi rigore (foras de sos ideologismos a sa moda de Blasco Ferrer) chi no est beru, chi su “campidanesu” capet s’ogiastrinu, su sarrabesu, su casteddaiu, su sulcitanu, su marmiddesu; e chi no est beru chi su “logudoresu” est rapresentadu in sa Lsc pro su 79,74 pro chentu e chi su “campidanesu” est rapresentadu pro su 78,48 pro chentu; tando penso chi b’at a àere su tantu de si la torrare a pensare.
Pro como, Pa’, deo ispero chi su guvernu novu no iscontzet su chi a fatu su guvernu betzu, ispuntorgende su guvernu chi at a bènnere a iscontzare su fatu, finas a cando nos amus a brigare pro àteru, giai chi sa limba sarda at a èssere ispèrdida.
Tue dimandas si deo penso chi sos gherradores pro su “campidanesu” siant nemigos de sa limba sarda. No, in fide. Ma sunt che a cussos chi naraiat Mao dse-dung, chi moghiant bentulende sa pandela ruja contra a sa pandela ruja.

Dàvide Corda ha detto...

Custu est unu blog iscritu in sardu Samughesu, proade a bier cantas sunt sas diferèntzias cun sa LSC. (ammentamos-nos chi su Samughesu in sa chirca de Bolognesi no bi fit)

http://www.giampaolofrongia.it/bloggoinsadru/?p=55

B'at duas categorìas de diferèntzias:

- Cussa etimològica

- Sa coniugatzione de sos verbos (chi cheret arrangiada a parte)

Sas àteras cosas chi sunt istadas annantas sunt sos artìculos (SOS, SAS) e sos pronòmenes (LU, LA etc) chi non nche bogant nudda.

Marco ha detto...

Saludi a totus.
Una pitica precisatzioni: Zuanne Frantziscu, m’at a perdonai, ma fustei est sballiendi candu narat ca su dialetu de Atzara est su prus acurtzu a sa LSC.
De is 77 dialetus pigaus in cunsideru de Bolognesi, su sardu foneticamenti prus acanta a sa LSC est cussu de Abbasanta (su lessicu est liberu e duncas no serbit a ddu pigai in cunsideru). Ddoi at una tauledda cun sa “classifica” de is distàntzias, e su de Atzara benit a pustis:

http://img44.imageshack.us/img44/994/tav12bolognesi.png

Sempri segundu is medidas de Bolognesi, de is 77 dialetus, est berus invecias che est su de Atzara su dialetu foneticamenti prus centrali.
Pensu ca, si su criteriu chi depeus pigai po fai su standard est da mesanidadi dialetali, iat a tocai a sighiri custu criteriu finas a fundu e mesurai totu is dialetus, e no sceti unu campioni, innantis de scioberai sa norma. Ma po sa LSC no funt mòvius de is mesuras, sa misuratzioni dd’ ant fata a pustis, po amostai calincuna cosa, e no preliminarmenti po cumprendi comenti tocat a si movi, e custu metodologicamenti ponit dudas, assumancu.
Sighit…

Marco ha detto...

Comuncas mi parit ca innoi sigheus a bolli ridusi sa chistioni a mesuras diletològicas, fonològicas, candu, in sa percetzioni de sa genti e in s'arricimentu de unu standard bintrant puru critèrius sòtziu-linguìsticus. E tocat a ndi fueddai amarolla.
Is Friulanus poita est chi ant tentu prus pagu problemas de nosu? No ddu contat mai nemus custu. Fortzis ca teniant prus pagu partziduras dialetalis de nosu? No ddu sciu chi siat diaci, ma no pensu chi siat po cussu. Est ca teniant giai una bariedadi de prestìgiu, baricentrica linguisticamenti, imperada in literadura de seculus e sotziulinguisticamenti beni arricia. Una norma chi prus o mancu torrat cun sa bariedadi de Udine. Una lìngua comuna o koinè, dd’eus a nai. Issus ita ant fatu duncas? ant pigau cussa Koinè de riferimentu e ant codificau una ortografia moderna po dda rapresentai, segundu is inditus de su prof. Xavier Lamuela. Grafia chi est diventada po lei regionali: "La grafie uficiâl de lenghe furlane". E cussa "lenghe comune o koinè", lòmpia de sa traditzioni, d’ant fata norma linguistica de riferimentu.
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/sportello-per-la-lingua-friulana/grafie.pdf/download

A nde nosu est tocau a fai no sceti sa grafia, ma puru, e asuba de totu, sa norma linguistica de riferimentu, Sa Limba Sarda Comuna, apuntu.
Poita su problema chi teneus in Sardìnnia est ca is koinè literearias chi s'at torrau sa stòria funt duas, cussa campidanesa e cussa logudoresa.
Comenti at nau beni Pàulu, is campidanesus no est chi no tengant percetzioni de sa diferèntzia intre lìngua fueddada e lìngua scrita, intre registrus linguisticus pupularis, e bariedadis normativas, est a nai cuddus cussus registrus artus chi s’agatant in sa parti de pitzus da sa scala de variatzioni diafasica e distratica. In medas biddas de campidanu nant "moti" po "morte". Ma chi ascurtaus a is fèminas candu nant s'arrosàriu ddis bessit "morti nosta". Ma mai ant a nai "morte nosta". Ma funt cosas chi scieus totus, esemprus ndi emus a podi fai a muntonis.
Su problema mannu est ca bolint ponni po norma calincuna cosa chi no est intèndia de sa genti comenti de norma, chi no est frutu de unu precessu storicu, sotziali e literariu de formatzioni e arriconnoscimentu.
Cussa chi boleis chi sa genti arriciat, est una norma chi iat a depi essi norma sceti poita ddu narat unu paperi bullau sena chi sa genti dda connosciat comenti de norma.
Custa est sa debilesa manna de custas propostas..
A su contrariu, chini proponit is duas normas de riferimentu, campidanesa e logudoresa, si ponit in su surcu de unu connotu sotziali storicu e literariu sintzillu, chi de s'esperientzia de seculus e seculus est arribau a nosu e duncas, a parri miu, tenit una “marcia in prus” po essi agradessia beni de sa sotziedadi. Custu parit chi no si bollat intrai in conca a bosaterus.
Meris de sighiri a pistai, ma no si creatais chi siat facili a binci sa batalla po su sardu andendi contras a is sentidus de sa genti! E poi deu nau sempri, a movi de unu percursu bi-normativu, e chini dd’at nau ca no nosi potzat fai lompi prus allestru a unu superstrandard sovraordinau? Ammanniendi su confrontu e sa connoscentzia de nosu etotu? Mancai emus a lompi pròpriu a sa bariedadi sotzilinguisticamenti mesana chi circaus a perdas furriadas e no agataus…
Teneisì a contu totus.
marco pisano

Marco ha detto...

su link giustu a sa tauledda 12 de bolognesi non est bessiu, scusai-mì. Torru a provai:

http://img44.imageshack.us/img44/994/tav12bolognesi.png

Anonimo ha detto...

Saludi

Narai-mi-dda chi in custa anàlisi sbàlliu calincuna cosa:

In su stúdiu de Bolognesi: "La limba sarda comuna e le varietà tradizionali del sardo" castiendi-mi-dda beni su documentu in su cap. 2.9 "Dendrogramma della variazione dialettale nell'area sarda", ingunis Bolognesi narat ca sa diferéntzia de is boxalis artas e mesanas de su logudoresu a su campidanesu est responsàbili de su 15% de su tretu chi nc'est intru de is duas bariedadis. Prus ainnantis a su cap. 4.1 "La posizione della LSC rispetto agli altri dialetti", in sa taula n° 6 bideus ca, po nai, su dialetu de S. Giuanni Suergiu est atesu de sa LSC su 28,2% e is àterus dialetus campidanesus no funt meda prus acanta (Casteddu 25,77 - Ruinas 24,92 - Aristanis 25,11, etc.). Custus valoris chi no apu cumprèndiu mali (ma no apu cumprèndiu mali) funt postus chena de tenni contu de cussu 15% arremonau a primu. Duncas chi aciungeus is duus valoris, 15+25 (valori prus o mancu mesanu) arribaus a unu valori de 40% de distàntzia intru de sa LSC e su campidanesu!!! Sempri in custu documentu est scritu ca su dialetu de Lodè, Nugoresu, est atesu de sa lìngua italiana su 46,43% (cap. 3.1 Le misurazioni della rappresentatività dei dialetti sardi). Duncas po arresumi unu dialetu campidanesu est mesanamenti atesu de sa LSC cantu unu dialetu Nugoresu de sa lìngua italiana sa diferèntzia est sceti de su 6,4% prus o mancu.

Custu arrexonamentu dd'ia fatu unu pagheddu de tempus fait e perou mi parrit chi ballat sempri. Cumenti totus scideus e dd'at nau Bolognesi etotu sa primu cosa chi unu sardu castiat (o mellus iaus a nai ascurtat), est s'acabada de is fueddus e indentíficat cun Logudoresu is fueddadas anca is sustantivus acabant cun e/o. Giustu o sballiau chi siat s'atinadura, sa percetzioni est custa. Duncas po chistionis de giustítzia, echilíbriu sa fueddada pigada a riferimentu po unu standard no podit tenni s'acabada de is fueddus a sa cabesusesa e in prus is àterus piessignus (artículus pluralis, fueddeddus pronominalis, etc) puru, mancai a sceberu. Certu cumenti narat Pintore totu est una chistioni de sceberu polítigu, ma chi bolit essi unu sceberu sàbiu e no un'acunnotu foras de sentidu, depit punnai a una unidadi de is sardus. S'intreveru, s'alternativa, est a sighiri a gherrai e batallai, e is nemigus de su sardu ant a sighiri a si nd'arriri e sighiri a spendi su dinai po allogai cosa morta, speigus, e studiai s'archeologia linguística.

Incapas cumenti eus nau deu e Marcu est mellus a movi de duus standards po arribai in d-unu benidori (ma incumentzai a nci traballai giai de imoi), acanta o atesu at a dipendi de nos sardus, a una koinè cumpartzida a arricida de totus, ma in s'interis si lassat traballai diaveras cun su chi gia teneus innantis chi siat tropu tradu.

Ddu sciu ca is nemigus de sa língua ddu ant a essi sempri calisisiat standard o standars si propongiant, ma assumancu intru de nos circaus de essi unius.

Po Davide: su blog ddu connòsciu giai gràtzias.

Cun is mellus saludus
Pàulu Pisu

Marco ha detto...

No Pàulu, inguni ses sballiendi. Is mesuras de Bolognesi funt is distantzias foneticas realis tra is dialetus chi issu pigat in cunsideru. E duncas tenint contu puru de is vocalis altas campidanesas in acabu de fueddu.
Bolognesi:
(...)La sovrabbondanza di vocali medie finali e di fenomeni ad essa collegati nei dialetti centro-settentrionali è responsabile per circa il 15% (cioè, la metà del 30%totale) della distanza complessiva tra le macro-varietà settentrionale e meridionale.(...)

Issu narat duncas ca de su 30% de distantzia chi ddoi at tra dialetus logudoresus-nugoresus e dialetus meridionalis, unu 15%, segundu is interpretatzionis cosa sua, est nexi de sa "ridutzioni vocalica" in acabu de fueddu. E duncas, chi ndi bogaus s'efetu de sa ridutzione vocalica, sa distantzia no est aici manna..
Ma cussu 28,2% de Santu Giuanni Suergiu cumprendit giai su 15% chi nat issu.
Su fatu est ca Bolognesi est comenti chi bolessit bogai importantzia a cussas vocalis de acabu, narendi, eja teneis arrexoni ca sa distantzia reali intre lsc e dialetus meridionali est prus manna de cussa tra LSC e dialetus logudoresus e nugoresus,(castiai sa tav. 12 chi apu postau ariseru), ma po su prus est curpa de cussas vocaleddas de acabu...
Comenti chi fessit una cositedda de nudda. Su problema est ca sa "riduzione vocalica" non est cosa de nudda. A sa distantzia reali prus manna tocat a aciungi sa distantzia percepia, chi no est cosa de pagu contu po custu fenomenu. Est una de is arrexonis prus de importu poita a is campidanesus ddis parit de no si nci agatai beni in sa LSC.
Ma po mala sorti, iat a balli po is cabesusesus puru su de no si nci agatai in unu standard cun vocalis de acabu campidanesas.
Saludi. Marcu

zuannefrantziscu ha detto...

Marco, tenes resone a pitus de Abasanta e Atzara. A bias s’apretu de fàghere sintesis tropedit s’arresonu. Ma non càmbiat sa sustàntzia, a mie mi paret. Su fatu istat, est isballiadu a pensare a sa limba ufitziale o s’istandard comente chi siat una koinè. Non credo chi amus a bìdere una koinè de su sardu, nessi in tempos istòricos. Si semus a briga pro una limba ufitziale, ite si nos ponimus in conca de fàghere una lege pro sa koinè.
Però, tue puru faeddende de su friulanu naras chi issos ant fatu una lege. E tue pensas chi non b’at àpidu brigas nieddas?
E tue pessas chi una norma campidanesa siat operatzione de fàghere comente est istada fata? Ti chèrgio dimandare a bìere si ses cumbintu chi s’Ogiastra (chi at adotadu sa Lsc in totu sa provìntzia) s’at a adatare a sa norma campidanesa? O chi lu potzat fàghere s’Aristanesu (chi at adotadu sa Lsc in totu sa provìntzia)? In sas duas provìntzias numenadas b’at a chie s’arrepentat contra su pessu de s’Aministratzione provintziale, e est normale. Unu pessu polìticu cuntentat semper una parte e una parte nono. Una polìtica chi cuntentat a tosus no est polìtica, est totu un’àtera cosa.
Un’issèberu polìticu, coment’est sa delìbera de su guvernu sardu pro sa Lsc, si podet e si depet acontzare caminende, finas esperimentende contaminatziones, a bìere si funtzionat. Ma arguai si unu guvernu iscontzat su chi est istadu fatu dae s’àteru. Su pessu de unu istandard e bia cheret mantesu, ca a nde fàghere duos est a abèrrere un àidu a ue intrant tres, bator, chimbe e finas a binti istandard. Si su “campidanesu” e su “logudoresu” tenent un’istandard, chie podet privare sos ogiastrinos, sos barigadesos, sos muntanninos, sos costerinos, sos baroniesos de pretèndere s’issoro?
Si podet fàghere, bastante chi l'agabemas de faeddare de limba sarda e cumintzamus a pensare a binti limbas sardas.

zfrantziscu ha detto...

Pisu est òmine polìticu tropu afinadu pro no ischire it’est un’issèberu polìticu, e cando narat chi eja, sa chistione de sa limba est un’issèberu politicu, ischit ite si narat. Ma isse, fatu a sìndigu de Làconi e a cunsigeri regionale, est seguru chi sa polìtica est a gradu de cuntentare totu sa gente o cuntentat sa maioria de sa gente? Craru, una polìtica abista punnat a cuntentare su prus chi podet, a mediare interessos, si informat de cales sunt custos interessos, seberat sos legitimos dae sos chi legìtimos non sunt, in mesu chircat de pònnere a pare sos legitimos, ma in fines issèberat, leat unu pessu, ischinde chi mancu totu sos chi tenent interessos legìtimos ant a èssere cuntentados.
Sa polìtica linguìstica est che a cada polìtica, mancari maniget interessos non materiales. S’isetat s’opositzione de chie no est de acordu, mancari s’agurat chi siat un’afrontu a pitzos de cosas cuncretas, reales. Si unu narat chi, pro nàrrere, sa limba sarda comuna est sa limba amministrativa de s’amministratzione, chi non pertocat sa limba de cada die, chi no est fata pro imparare a sos pitzinnos de sas iscolas, chi non mudat su raportu intre s’òmine e su limbàgiu suo naturale, mancari s’isetat cuntrastos subra de custas cosas, sena s’intèndere incausada de una cosa chi non bi pitzigat ne a muru ne a gianna.
M’est capitadu de lègere su libru presentadu dae Graziano Milia pro sa norma campidanesa e de bi bìere custas allegas: “difatis, de s’ora chi is diferèntzias intra de is duas normas de sa lìngua sarda funt tropu mannas, no fait chi unu pipiu campidanesu, chi intendit in su Logu suu centu o cuàturu, ddu pongant (a scola) a nai chentu o bator (aicetotu po unu pipiu cabesusesu chi ddu ponessint a nai centu o cuàturu) sena de lompi a cumprendi ca s’òmini at gherrau 50 annus po debadas po s’arraxoni de sa lìngua de bartzolu”.
Est una cuntierra sèria, custa? Cal’est su tontorrone chi cheret imparare a pitzinnos de su cabu de giosso a ismentigare chi si narat centu e cuàturu e a sos de cabu de susu chi narat chentu e bator? Giai l’isco chi Pisu non b’intrat nudda cun custos issolòrios, ma li dimando: est possìbile bastare una unidade de sos sardos, moghende dae un’operatzione de gasi? Dae una polèmica chi pintat s’inemigu (cussu chi est reu de “imperialismu linguìsticu”) comente unu chi cheret iscantzellare sa “lìngua de bartzolu” de sos “campidanesos”?
Si podet arresonare – e finas chircare unu remèdiu a una cuntierra – cun chie su remèdiu lu chircat, non cun chie faeddat de “imperialismu linguìsticu” e tando faghet colare sa làcana de su “campidanesu” pagu suta de su Golfu de Orosei, ponende a mesu a pare ogiastrinos e aristanesos, sarrabesos e sulcitanos. Afutindesinde de su fatu chi sas provìntzias de Aristanis e de Ogiastra ant isseberadu sa Lsc comente limba amministrativa issoro.

Marco ha detto...

Zuanne Frantziscu, fustei tenit una visioni unu pagu tropu centralista e dirigista asuba de sa chistioni de sa lìngua. Innantis deu puru femu prus a cussa idea.. Imoi seu arròsciu de intendi murrungius, e de biri una chistioni chi parit trobeddendi-sì a sola in arrexonamentus chi ponint a certai is Sardus e no lompint a perunu arresultau cuncretu chi permitat de ndi bogai sa lìngua sarda de sa situatzioni de disisperu anca s’agatat. Parit chi depant essi is Sardus a si depi adatai a sa lìngua e no sa lìngua a is abisòngius e is disìgius de is Sardus. Custu no agiudat su recuberu ma, segundu mei, favoressit s’abendonu.
E comenti fatzu a no essi prexau candu biu piciocus chi, a pustis de su disapegu de is urtimus annus, ddis torrat sa luxi in is ogus a s’idea chi sa Provincia insoru bollat pesai - e gei fiat ora!- s’ufitziu linguisticu, e bollat imperai una norma prus acanta a su connotu insoru? E in una cussorgia de importu, “strategica”, comenti est cussa de Casteddu, anca teneus abisòngiu meda de una moderna cuscièntzia linguistica, de energias bonas, de genti chi pigat passioni a custas cosas.
A sdalai is autonomias localis e, prus in generali, is fortzas dinamicas e creativas de sa sotziedadi, cun s’idea ca seus faendi dannu a sa Natzioni sarda chi no arriceus costrutus rigidus calaus de pitzus, e pagu agradessius, mi parit ca siat invecias sa manera mellus po ddi fai dannu a sa natzioni.. No depeus fai morri cussu pagu de apegu chi ancora movit unu pagu de genti a custas chistionis.
E deu creu chi siat provendi e sperimentendi, e stesindi-sì e benendi apari, e sighendi su mori chi imoi nosi parit su mellus, chi a pagu a pagu eus a agatai sa caminera po s'atopai totus a unu pròpiu logu. Dd'eus a cumponni custu puzzle a pagu a pagu, deu ndi seu cumbintu. (E iat a serbiri finas unu Istitutu po sa Lingua Sarda chi, cun is faianas suas, agiudessit sa sotziedadi in custu caminu).
S'importanti comuncas est a fai, a no si firmai e a gherrai, no a intr’e nosu, ma po portai a innantis su sardu in sa sotziedadi.
Est s'usu (prus meda de 10.000 teorias e bellus consillus), s'esperièntzia cuncreta, s’abisongiu, chi nosi fait cumprendi s'utidadi de una cosa. Fustei parit chi si timat chi, a sperimentai standardizatzionis centrifugas, siat a oberri unu giassu chi portat a partziri po sèmpiri is Sardus. Deu tengu una visioni prus dinamica e mividitza de sa sotziedadi. E pensu invecias chi cussu siat su modu po ndi bogai a foras energias e po ddas fai benni apari cun prus atinu, de manera prus forti e madura, mancai in unu segundu momentu, candu si dd’ant a intendi de prus.
sighit..

Marco ha detto...

Mi domandat ita iant a podi scioberai sa provincia de Ollasta e cussa de Aristanis si sa Regioni deliberessit po is duas normas.. Lebit ca fintzat sa politica linguistica de Soru moviat de s'idea ca is Provìntzas e is Comunus, in custa fasi storica particolari de incumentzu de unu processu, podint arriciri sa proposta de standard aministrativu regionali, opuru deliberai comenti mellus si creint. (Tocat a nai puru ca, comenti scieus, est sa lei italiana etotu chi po imoi bogat s’uficialidi a su sardu. Standard o no standard, no est cussu su “discrimine”. Is documentus aministrativus depint essi acumpangiaus de sa bersioni in italianu. Tenint balori simbolicu po sa comunidadi e funtzioni de promotzioni linguistica, ma pagu atra utilesa. ) Deu creu chi custa libertadi est pretzisu chi po imoi abarrit, siat chi su standard regionali siat a dòpia norma o a una norma sceti. In sa primu ipotesi, is provincias de Aristanis e de Ollasta iant a podi decidi de pigai o sa norma regionali campidanesa, o cussa logudoresa, o totu is duas, opuru de ndi fai una po contu insoru. Non nci at perunu problema. Sa Regioni ddis iat a arrespundi in "campidanesu" o in "logudoresu" comenti issus preferint. Poneus chi sa provincia de Aristanis scioberit de imperai is duas normas regionalis, comenti creu chi iat a depi fai, innui est su strobu? Su pròpiu strobu chi iat a tenni sa provincia de Gaddura candu, impari cun s'italianu, at a manigiai su gadduresu e su logudorseu in is autus aministrativus.
Est craru ca una proposta perfeta no esitit, donnia proposta tenit puntus de fortza e debilesas.
Ma cali est insandus su torracontu de tenni duas normas de riferimentu? Est su de "coberri" cun bona satisfatzioni, s'80-90% de is sardofonus. Unu 10-20% s’at a agatai prus scuntentu de is atrus, ma su bantaxu sotziulinguisticu est craru. E mancai siat lègiu a ddu nai, de numurus puru depeus feuddai, chi boleus chi una politica linguistica funtzionit.
Deu apu a aguantai is bideas mias, fustei tenit is suas, emus a podi abarrai diis e diis fueddendi de custas cosas.

In una cosa pensu perou chi potzaus essi de acòrdiu, e cun custu serru diaderus.
Chi s’amministratzioni Cappellacci at a sighiri cun s'idea de unu standard feti, creu chi, asuba de sa LSC, serbat a nci a ponni manus torra e luegus.
Pensaus in medas chi sa LSC bollat arrangiada, cun criteriu rigorosu e fintzas cun un metodologia prus trasparenti de cussa chi ant imperau s'urtima borta. Arregordeusì chi Mariu Puddu at lassau sa cummissioni po mori de sa metodologia de traballu imperada, primu ancora chi po is scioberus tecnicus de standard. In medas, aintru e foras de su mundu academicu, funt is chi pensant chi fatzat a fai is cosas cun mellus rigori, po arribai a echilibrius prus agradessius, e duncas tocat a ddu fai! Ma no est novidadi, funt cosas chi seus narendi de diora.
Emu a bolli chi fintzas is chi ant difendiu meda sa LSC e ant fatu origas surdas a s'ipotesi de dda arrangiai, potzant essi prus obertus a custa idea. Fustei puru mi parit unu pagu dudosu candu narat ca tanti de genti chi murrungiat si nd’at a agatai sempri. Beh, no est berus mancu cussu. Su partidu de sa LSC iat a guadangiai cunsensus de siguru..

Gratzias de s'arrexonada e is mellus saludus a totus.
Marco Pisano

zuannefrantziscu ha detto...

Gràtzias a tie, Marco Pisano. E sighi a iscrìere

Anonimo ha detto...

Po ZFP

Fustei est cunfundendi-mi-dda po àtera personi. Deu no seu su ex síndigu de Làconi/cunsilleri regionali, po nai sa beridadi cun issu no seus mancu perfetamenti omónimus de s'ora chi mi nant Giampàulu Pisu o sceti Pàulu po is amigus e cumenti acostumu a mi firmai.

Po su chi spetat a sa chistioni de sa LSC e is distàntzias fonèticas, mi seu torrau a castiai su traballu de Bolognesi e tenis arrexoni tui Marcu.

Mi parrit de essi diacórdiu cun totu su chi at nau Marcu. Depeus tenni sempri a menti est ca su prus de is sardus, cumenti apu giai nau, de chistionis linguisticas no ndi scint nudda e issus, candu bandat beni, connoscint sa fueddada de sa bidda insoru e bastat (e sempri prus pagu puru). Duncas cun custu gradu de connoscéntzia chinisisiat personi ddis podit fai crei su chi bolit. Chi, e candu, at a aproliai in scola e si nd'at a sciri de prus de sardu, insaras podit essi chi tzertas ideas potzant cambiai.

Su chi m'iat a praxi de sa proposta noba de sa Províntzia de Casteddu, e chi deu a tretus, in is indiritzus printzipalis connoscia/connoscemu giai, est chi in sa grafia castit, po su chi fait, a una unidadi speraus acanta, de una koinè (cumpartzida) scrita de totu su sardu, (mancai arrangendu sa LSC?). Po fai custu tocat puru a castiai a cumenti est fata sa LSC e ndi pigai is cosas bonas chi ddoi funt. Custu iat a essi puru unu sinniali de paxi chi no si-ndi podit fai de mancu.Ma custas ant a essi cosas chi apu a nai in su forum abertu in su giassu de s'Academia
http://academiadesusardu.wordpress.com/
forum abertu aposta po fueddai de custas chistionis.

Po ZFP, tropu argumentus unu avatu de s'àteru in custu bellu blog.

Saludus
Pàulu

zuannefrantziscu ha detto...

A perdonai, o Pa' pro su caddu chi apo leadu