martedì 16 settembre 2008

Sa vindita de tziu Paddori

de Roberto Bolognesi
dae su situ Diariulimba

In su 2001 seu andau a sa presentada de su ditzionariu de Mariu Puddu in una bidda de sa provincia de Oristanis. A fai custa presentada iant postu a unu “erudito locale”, professori de latinu in unu liceu de Oristanis. Cust’omini pagu ndi cumprendíat de ditzionarius e prus pagu ancora de linguistica, ma fiat cumbintu e totu de essi un’omini de cultura e, fueddendi totu in italianu, si nc’est ammollau in un’analisi sociolinguistica de sa Sardinnia.
A unu certu puntu, po fai cumprendi ca po su sardu nci fiat pagu de fai e ca fintzas su trabballu de Mariu serbíat a pagu, at contau de genti chi iat atobiau cussas dis, maridu e mulleri giovunus e pagu studiaus, chi si fueddant a pari in italianu, e indinniau si fait: “Adesso anche gli ignoranti parlano in italiano!” (sighi a lèghere)

Nessun commento: