giovedì 31 gennaio 2008

Sessanta annos de autonomia sarda. E mudore in totuve

Mischinedda s'autonomiedda nostra. Sessanta annos oe, 31 de ghennàrgiu, sa Costituente at aprovadu s'Istatutu sardu e nemos paret chi si nde siat amentadu. Nudda b'at (nessi finas a custu mangianu) in su situ de su Guvernu sardu, nudda in cuddu de su Cussìgiu regionale, nudda in sos giornales sardos.
Bae e chirca si carchi mastru de iscola, nessi in una bidda, at naradu a sos istudentes chi cuddu 31 de ghennàrgiu de su 1948, pròpiu a s'urtimada, sos costituentes ant postu sa Sardigna in mesu de sas regiones cun autonomia ispetziale. Carchi ora de istentu in prus e no aiamus tentu mancu custa autonomiedda de su pagu prus o mancu chi nos agatamus.
Lussu aiat naradu chi sos sardos s'isetaiant unu leone e sos costituentes (sos sardos puru, non petzi sos continentales) lis ant integradu una gatu. Mancari gasi, oe diat èssere male fatu a nàrrere chi s'autonomia, pro megianedda chi siat. no at cambiadu nudda in Sardigna. A una cosa nessi est serbida: a nos fàghere cumprèndere chi nos bisòngiat meda ma meda prus de autonomia de sa chi nos ant integradu.
Ite birgùngia, però, chi istitutziones, giornales e iscola siant faghende colare custa die sena mancu un'amentu.

Nessun commento: