venerdì 11 novembre 2011

Cokeddu de Orotteddi e su maccu de sa rete

di Mikkelj Tzoroddu

Cando fippo minore, in bidda b’aiat unu ziu ki tottu lu ridiana in fattu. Li narain Cokeddu e kel’idiamus cada die andande a sa travessa a secus de ziu Emiliu, pro ke attire sa zente lompida kin sa littorina, dae Nuoro o dae Maccumere. Ziu Emiliu aiat unu carru tiradu dae unu mulu, e cando fit boidu, a sos pizzinnos ke los picaiat a bidda. Comente cussa orta ki nokke at picadu, a mie e a Peppinu fradile meu, dae sa travessa finzas a Mussinzua, ca sinono non isco comente aiamus fattu a ke recordere kin cussu saccu (su meu) prus artu ’e mene e tottu, prenu de cantos de orticu, ki pesaiat vintiduos kilos. Diffattis, endendelu ‘ndaia alanzadu trekentos francos, e fit una cosa gai manna ki mil’ammento peri como ki non soe prus minore! (ma no est ki como sie creskidu meda)
Ma, faeddande de Cokeddu, isse a sos pizzinnos pariat curiosu abberu, ca fakiat cosas ki nemos bi las fakiat. Isse pariat liberu ke su sole. Andaiat semper iscurtu, faeddande a sa sola e si li eniat gana de pissiare, zertu non di kircaiat unu cuzone. Comente cussa orta ki at pissiadu a supra de sos carbineris, peroe kena dinde faker abbizare, a su puntu ki issos, moendedi, di sun postos a narrer ki fit pispisande. Sos mannos lu picaian in ziru, peroe kena lu iscreziare, ca bi fit un’ispezie ‘e arrespettu; isse e tottu, azudaiat sas feminas e sos pizzinnos, cando fit cosa ‘e fakere. A sa fin’e su contu, podimus narrer ki fit un’omine maccu, ma sapiu puru, comente sun poi tottus sos omines de su mundu.
Fattu mannu, appo idu ki medas biddas aiant su maccu issoro, e fit una cosa de cada die caminare e kistionare kin sos maccos. Ca peri su maccu nos podiat imparare carki cosa. Unu nikele mannu, de su maccu de una orta, fit ki in conca sua non b’aiat locu pro iscreziare a nemos.
Imbezzes, como ki soe mannu meda, appo cumpresu ki sos maccos sunt in tottue. Cada zittade at sos maccos suos. Cada locu, siet de traballu, siet de iscola, siet de ue si siat, at su maccu suo. Peri cussos locos de oe, ki ke sunu i’ s’aria fraicados i’ sa rete, ana sos maccos issoros. Anzis, sunt maccos a forte abberu. Comente cussu oiadu s’attera die, siscureddu, ki narait paraulas malas, kena aere peruna irgonza, ispezie iskinde nudda de su kistionu ki attere fit fakende. Ispezie iskinde nudda de sa Sardinna. Ca no bastat de copiare su ki iscriet attere, pro istampare libros dekkidos! E itte kerides, tempos malos sunt.
Itte bellu su tempus de Cokeddu!

Nessun commento: